Építési Szakcsoport ügyrendje

 

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

 

 

 

ÉPÍTÉSI SZAKCSOPORT

 

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

2016.

 


 

 

1. Általános rendelkezések

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoportja (továbbiakban: Szakcsoport) a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban: GYMSMMK), valamint a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (továbbiakban: Tagozat) egyetértésével jött létre.

A szakcsoport jogköre a jelen ügyrendben rögzített - egyrészt a Tagozat jogköréből átengedett, másrészt a helyi feladatokat megfogalmazó - tevékenységekre terjed ki.

2. A szakcsoport neve, címe, elérhetőségei

Szakcsoport neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoport

Szakcsoport székhelye, címe: 9023 Győr, Csaba út 16.

Szakcsoport postacíme: 9023 Győr, Csaba út 16.

Szakcsoport elektronikus elérhetősége: info@mernokkamara-gyor.hu

 

3. A szakcsoport illetékességi és szakmai érdekeltségi területe

A szakcsoport területi illetékessége: Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe.

A szakcsoport szakmai érdekeltségi területei: a Tagozat ügyrendjében meghatározott szakmai területek.

 

4. A szakcsoport célja és feladatai

-      a helyi és ágazati szakmai érdekek képviselete

-      a területi kamarai feladatok megoldásának segítése

-      a szakcsoport tagjai munkájának segítése

-      a szakcsoport tagjai szakmai továbbképzésének szervezése

-      folyamatos kapcsolattartás a Tagozat elnökségével

-      folyamatos kapcsolattartás a GYMSMMK elnökségével

-      kapcsolattartás a területi kamarák Építési Szakcsoportjaival

-      kapcsolattartás az Építési Tagozat területi szakmai feladatainak ellátása érdekében illetékességi területén a szakhatóságokkal és felsőoktatási intézményekkel.

-      együttműködés szakmai kérdésekben a kapcsolódó területi tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel, más területi szakmai kamarákkal, egyéb civil szervezettel

-      közreműködés egyéb szakmai programok (tanulmányutak, bemutatók, stb.) szervezésében a szakmai felkészültség, tájékozottság elősegítése érdekében

-      javaslatok kidolgozása (egyeztetése), szakmai támogatás nyújtása a területükön a képzéseket nyújtó oktatási intézményeknek a várható és szükséges képzési formákhoz, szakirányokhoz, színvonaluk javításához

-      közreműködés a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzésének szervezésében, elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket

-      a módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozásának kezdeményezése, ill. részvétel azok kidolgozásában

-      állásfoglalás a területi kamara és a szakmai tagozat illetékességi területén a szakmagyakorlási engedélyek, tanúsítványok elbírálása és a névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai követelmények megállapítása tárgyában

-      a Tagozat akkreditálásával a szakmai gyakorlat szakirányúságának vizsgálatára szakértő kérhető fel. A szakértő a beérkezett és hatáskörébe tartozó ügyeket a vonatkozó jogszabályok és kamarai szabályzatok alapján hozza meg.

-      közreműködés a szakterületét érintő – jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló – előterjesztések esetében a területi kamarai és/vagy tagozati vélemények kialakításában

-      a szakcsoport figyelemmel kíséri a területi kamara illetékességi területén a szakterületükhöz tartozóan a mérnöki etika érvényesülését és szükség esetén észrevételt, illetve ajánlásokat tesz a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága, illetve a tagozat elnöksége felé

-      a szakcsoport megfelelő indoklással javaslatot tehet a díjazandó személyre

-      a szakcsoport tagjainak tájékoztatása a GYMSMMK honlapján, illetve a Tagozat elektronikus újságján vagy honlapján keresztül történik

 

5. A szakcsoport szervezete

5.1. A szakcsoport szervezeti felépítése

-    tagság

-    taggyűlés

-    elnök és az elnökség

 

5.2. Tagság

A GYMSMMK minden tagja jogosult a GYMSMMK bármely szakcsoportjának, így a Szakcsoportnak a tagságára is. A Szakcsoport tagja lehet, aki a Tagozat tagja. A felvételi kérelemhez a jelölt írásos nyilatkozata szükséges.

A szakcsoporti tag joga, hogy:

-    tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a szakcsoport tevékenységében

-    a szakcsoporti taggyűlésen szavazati és választójogát gyakorolja

-    tisztséget viseljen a szakcsoportban

-    hivatalos irataiban szakcsoporti tagságának tényét feltüntesse

A szakcsoporti tagság szünetel vagy megszűnik:

-    a mérnöki kamarai tagság megszűnése vagy szüneteltetése esetén

-    a tag kérésére

-    erre vonatkozó fegyelmi határozat szerint

 

5.3. Taggyűlés

A taggyűlést igény szerint, de legalább évente egyszer a szakcsoport elnöke hívja össze. A tisztújító taggyűlést legalább négyévente a szakcsoport elnöke és a választási bizottság elnöke hívja össze.

A szakcsoporti taggyűlést össze kell hívni, ha azt az elnökség 2 tagja vagy a szakcsoporti tagok 10%- a írásban, indoklással kéri.

A taggyűlésre tanácskozási jogkörrel meg kell hívni a GYMSMMK elnökét, a Tagozat elnökét.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik a szakcsoport elnökének, elnökségének megválasztása, valamint az ügyrend elfogadása, módosítása.

A szakcsoporti taggyűlést a napirendet tartalmazó meghívóval kell összehívni úgy, hogy a meghívó elküldése és a gyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

A taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a meghívóban megjelölt napirendi pontokban.

A szakcsoporti taggyűlés a meghívóban meg nem jelölt és a gyűlésen napirendre vett kérdésekben abban az esetben határozatképes, ha a megjelentek létszáma meghaladja a szavazásra jogosult meghívottak 50%-át.

 

5.4. Az elnökség

A szakcsoport elnökségét alkotja:

-    a szakcsoporti elnök és

-    az elnökségi tagok (2 fő).

Az elnökség feladatai:

-    az elnök segítése a szakcsoport feladatainak végrehajtásában

-    taggyűlések előkészítése

-    a szakcsoport ügyeiben való kezdeményezés és döntés

-    a szakcsoport szakterületeibe tartozó állásfoglalások, vélemények kialakítása

-    a szakcsoporti ügyrend szükség szerinti módosításának kezdeményezése

Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyek másolatát az elnökség tagjaihoz, a GYMSMMK és a Tagozat elnökéhez el kell juttatni.

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult meghívottakból a megjelentek száma meghaladta az 50%-ot.

Az elnökség a tagjai közül elnökhelyettest választhat.

 

5.5. Az elnök

Önállóan képviseli a szakcsoportot és a szakcsoport véleményét, állásfoglalásait, felel a zavartalan szakmai működésért és a feladatok végrehajtásáért.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a Tagozat elnök(ség)ével.

Gondoskodik aszakcsoport nyilvántartásának vezetéséről, az iratkezelésről.

A szakcsoport elnökségének közreműködésével évente munkatervet (v. programot) állít össze, illetve összefoglaló jelentést készít a szakcsoport munkájáról, melyet megküld a GYMSMMK és a Tagozat elnökének.

A szakcsoporthoz tartozó ügyekben aláírási jogkörrel rendelkezik.

Munkájában az elnökség segíti.

 

5.6. A választás

Jelölő bizottság, jelölés

A szakcsoport a szervezendő tisztújító taggyűlést megelőzően 3 hónappal jelölő bizottságot hoz létre. A jelölő bizottságot alkotó 3 főt a szakcsoport elnöksége javaslatára a GYMSMMK elnöke bízza meg. A megbízottak egymás között döntenek arról, hogy ki legyen a jelölő bizottság elnöke. A jelölő bizottság – a szakcsoporti tagokat is megszólítva - javaslatot tesz az elnök és az elnökségi tagok személyére.

A jelöltek listáját és a jelöltek mérnöki és kamarai tevékenységéről szóló rövid ismertetést a tagok számára nyilvánosságra kell hozni, a taggyűlésre szóló meghívóval együtt.

A taggyűlésen a jelölőbizottság elnöke ismerteti a jelölés eredményét a tagokra, illetve a küldöttek személyére.

A jelöltek akkor vehetők fel a jelöltlistára, ha:

-    elfogadják a jelölést és megválasztásuk esetén az azzal járó feladatokat és munkát

-    nincs összeférhetetlenségi indok

-    a jelölt átadja rövid szakmai önéletrajzát, mely csatolható a tisztújítás meghívójához.

A tisztújító gyűlésen további jelölt(ek) is javasolható(k), amennyiben a szükséges dokumentumokat a helyszínen át tudja adni a jelölő bizottság elnökének, aki megvizsgálja a megfelelőségüket. Megfelelőség esetén a jelöltlistára akkor kerülhet fel a helyszínen jelölt, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak - az írásban átadott dokumentumok felolvasását követően – több mint 50%-a elfogadja.

A választás szabályai

Az elnököt és az elnökségi tagokat titkosan kell választani. Az elnök megválasztásához a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 50%-ának igen szavazata szükséges.

Az elnökségi tagokat a leadott igen szavazatok számának sorrendje szerint kell megválasztottnak tekinteni.

A választott személyek megbízatása 4 évre szól. A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet szerepeltetni, kell a Kamara honlapján.

 

6. A szakcsoport támogatása, gazdasági rendelkezések

A Szakcsoport önálló gazdálkodást nem folytat, működéséhez szükséges feltételeket és forrásokat a GYMSMMK biztosítja.

A Szakcsoport számára a szakmai tevékenységéhez a Tagozat – FAP pályázati forrásokból – anyagi támogatást adhat.

A Szakcsoport egyéb - a Magyar Mérnöki Kamarától független - szervezetektől csak a mérnöki kamarán keresztül fogadhat el támogatásokat.

A Szakcsoport működéséhez szükséges adminisztrációs tevékenységet (pénzügyi, könyvelési, ügyviteli) feladatokat a GYMSMMK titkársága végzi.

 

7. Záró rendelkezések

A szakcsoport működésének általános felügyeletét a GYMSMMK elnöke, illetve szakmai kérdésekben a Tagozat látja el.

Fenti Ügyrendet a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoportja 2016. április 14-i tisztújító taggyűlésén fogadta el.

 

 

 

 

 

               Dr. Andor Krisztián

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

        Építési Szakcsoportjának első elnöke

 

 

A fenti Ügyrendet jóváhagyom:

 

 

 

                        Bartal György                                                            Dr. Kiss Jenő

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara elnöke                                MMK Építési Tagozatának elnöke

Kapcsolat


Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
(Soproni Egyetem, B épület)

 (+36 99) 518-214